تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مدیریت زنجیره تامین توزیع فیزیکیشناسه محصول: 672330
موجود

مدیریت زنجیره تامین توزیع فیزیکی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

مدیریت زنجیره تامین توزیع فیزیکی

مدیریت زنجیره تامین توزیع فیزیکی

توزیع همواره یکی از مهمترین معضلات سازمانها بوده است. امروزه با اصلاح دیدگاه مدیران و گسترش مسئله توزیع و شاخه های آن، مفهوم توزیع فیزیکی و مدیریت بر آن مهمتر می شود.
تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل سطوح خدمات و هزینه و تعادل بین آنها ازجمله وظایف مدیریت توزیع فیزیکی است. بعد از مفاهیم آمیخته بازاریابی و آمیخته توزیع اکنون مفهوم آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی مطرح می شود.
هدف این سمینار تشریح خلاصه ای از مدیریت توزیع فیزیکی (
PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT = PDM) است. در این بررسی عناصر و آمیخته آن موردبحث قرار می گیرد.
مفهوم لجستیک یا تدارکات و پشتیبانی و ارتباط آن با سایر قسمتهای سازمان نیز مطرح می شود.


گزارش کارورزی شرکت پلی اتیلن بوکانشناسه محصول: 663862
موجود

گزارش کارورزی شرکت پلی اتیلن بوکان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

گزارش کارورزی شرکت پلی اتیلن بوکان

گزارش کارورزی شرکت پلی اتیلن بوکان

گزارش کارورزی

محل کارورزی:شرکت پلی اتیلن بوکان

فهرست

مقدمه

تاریخچه ومعرفی

بیوگرافی

واحدتضمین کیفیت شرکت پلی اتیلن بوکان.

بیانیه شرکت

افتخارات ملی

چارت سازمانی شرکت

مواداولیه پلی اتیلن

گریدهای مختلف لوله پلی اتیلن

فرایندتولید.

عوامل ومواردموثربرکیفیت محصول

مواردی که بایددرتولیدیک محصول استانداردرعایت شود.

فروش شرکت

کانل های توزیع

روش تهیه گزارش

تعدادصفحات:16صفحه


رابطه ی اشتغال مادران با میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی(5،6)ساله شهر سقزشناسه محصول: 642351
موجود

رابطه ی اشتغال مادران با میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی(5،6)ساله شهر سقز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 60000تومان

برچسب ها :

رابطه ی اشتغال مادران با میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی(5،6)ساله شهر سقز

رابطه ی اشتغال مادران با میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی(5،6)ساله شهر سقز

هدف ازاین پژوهش تبیین رابطه ی اشتغال مادران با میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی(5،6)ساله شهر سقزمی باشد.جامعه آماری این پژوهش راکلیه کودکان پیش دبستانی(5،6)ساله شهر سقز تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد200نفراز کودکان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هااز پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس نسخه والدين استفاده شد داده هاي جمع آوري شده، به دو شيوه توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون،رگرسيون چند متغيره) تجزيه وتحليل شده اند.نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان دادکه بین اشتغال مادران ومیزان اضطراب کودکان پیش دبستانی وجودنداردهمچنین بین ساختارسازمانی دانشگاه باکارآفرینی رابطه معناداری مشاهده گردید.بین اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی دارای مادران شاغل وغیرشاغل تفاوت معناداری مشاهده نشدبین بین اضطراب اجتماعی کودکان پیش دبستانی دارای مادران شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری وجودنداردوبین میزان اضطراب کودکان دختر وپسرپیش دبستانی دارای مادران شاغل رابطه معناداری مشاهده نشد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر،کاهش وافزایش یک متغیربردیگری تاثیرگذاراست.

تعدادصفحات:86


تاثیر اهمال کاری تحصیلی برسلامت روانشناسه محصول: 631517
موجود

تاثیر اهمال کاری تحصیلی برسلامت روان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

تاثیر اهمال کاری تحصیلی برسلامت روان

تاثیر اهمال کاری تحصیلی برسلامت روان

هدف ازاین پژوهش تبیین تاثیر اهمال کاری تحصیلی برسلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان می باشد.جامعه آماری این پژوهش راکلیهدانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد40نفرازدانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هااز پرسشنامه های سلامت روان واهمالکاری استفاده شد داده هاي جمع آوري شده، به دو شيوه توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون) تجزيه و تحليل شده اند..نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان دادکه اهمال کاری تحصیلی برسلامت روان تاثیرداردهمچنین بین اهمال کاری تحصیلی و علائم جسمانی رابطه مثبت وجدداردهمچنین بین اهمال کاری تحصیلی و علائم اضطرابی و اختلال خواب رابطه مثبت وجودداردهمچنین بین اهمال کاری تحصیلی و مقیاس کارکرد اجتماعی رابطه مثبت وجودداردوبین اهمال کاری تحصیلی و علائم افسردگی رابطه مثبت وجوددارد.

کلمات کلیدی: اهمال کاری تحصیلی ، سلامت روان ،دانشجویان


بررسی رابطه تفکرانتقادی باعملکردتحصیلی دانشجویانشناسه محصول: 630622
موجود

بررسی رابطه تفکرانتقادی باعملکردتحصیلی دانشجویان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 72000تومان

برچسب ها :

بررسی رابطه تفکرانتقادی باعملکردتحصیلی دانشجویان

بررسی رابطه تفکرانتقادی باعملکردتحصیلی دانشجویان

چکیده:

طرز تفکرموضوع بسیار مهمی است زیرا بر اساس آن « فلسفه زندگی» هرفردی ریخته می شود(شاملو ، 1385) . تفکر نهایت چاره جویی انسان است. کیفیت آینده ما تماما به کیفیت تفکر ما بستگی دارد این نکته هم در سطح فرد هم در سطح جامعه و هم در سطح دنیا مصداق دارد به طور کلی تفکر قابلیتی است که فرد بتواندبه وسیله آن مسئله ای راحل کندویاحقیقتی رادرک نماید شاخص ترین پایة شخصیت فرد,میل به اندیشیدن و توانایی فکر به صورت انتقادی است(جوادیان ،1383).هدف ازاین پژوهش رابطه تفکرانتقادی باعملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان درسال تحصیلی1395-1394میباشد.جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد50نفرازدانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هاازپرسشنامه تفکرانتقادی واتسون و گلیزر ومیانگین معدل دانشجویان به عنوان عملکردتحصیلی استفاده شدداده هاي جمع آوري شده، به دو شيوه توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون،رگرسيون چند متغيره) تجزيه و تحليل شده اند..نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان دادکه بین تفکرانتقادی باعملکردتحصیلی رابطه معناداری وجودداردهمچنین بین خلاقیت باعملکردتحصیلی رابطه معناداری مشاهده گردیدبین بالیدگی باعملکردتحصیلی رابطه معناداری مشاهده شدبین تعهدباعملکردتحصیلی رابطه معناداری وجودارد مشاهده شد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ،کاهش وافزایش یک متغیربردیگری تاثیرگذاراست.وتفکرانتقادی تاثیرمثبتی برعملکردتحصیلی دانشجویان دارد.


استاندارد حسابداری شماره 28 فعاليتهاى بيمه عمومى‏شناسه محصول: 553216
موجود

استاندارد حسابداری شماره 28 فعاليتهاى بيمه عمومى‏

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

استاندارد حسابداری شماره 28 فعاليتهاى بيمه عمومى‏

استاندارد حسابداری شماره 28 فعاليتهاى بيمه عمومى‏

(لازم‌الاجرا براي كليه صورت‌هاي مالي كه دوره مالي آنها ازاول فروردين۱۳۸۶يا بعد ازآن شروع مي‌شود)

اين استاندارد بايد باتوجه به ” مقدمه‌اي بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه و بكار گرفته شود.

هدف

۱. هدف اين استاندارد تجويز روش‌هاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليتها در صورت‌هاى مالى شركت‌ها و مؤسسات بيمه است. الزامات ساير استانداردهاي حسابداري درصورتي براي فعاليت‌هاي بيمه عمومي كاربرد دارد كه توسط اين استاندارد جايگزين نشده باشد.ادامه درفایل

به صورت اسلایددر37 اسلایدزیبا


1
logo-samandehi